ஞாயிறு, 10 ஜனவரி, 2010

அரதப்பழசு

இன்று புதிது
நாளை புதிது
எண்ணம் புதிது
வண்ணம் புதிது
புதிது புதிதாய்

புதிது புதிதாய் .....
அரதப்பழசு

1 கருத்து: