புதன், 10 மார்ச், 2010

தொலைந்து போக வசதியாய் .....

http://www.tamilish.com/எத்தனை கேள்விகள்

உருவமா

அருவமா

இங்கா

அங்கா

கொடுப்பாயா

எடுப்பாயா

படைப்பாயா

அழிப்பாயா

எத்தனை அனுமானங்கள்

கெட்டவன்

நல்லவன்

இருப்பவன்

இல்லாதவன்

எதுவும் இல்லாதது

அர்த்தம் நிரம்பியது

அன்பே கடவுள்

கடவுள் அன்பு

ஒன்றிலிருந்து ஒன்று

எல்லாம் ஒன்று

தொலைந்து போக வசதியாய் .....

1 கருத்து: